Aktualności

Protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

2 kwietnia 2014 | aktualności, Marcin Żuk

Pragniemy przypomnieć o toczących się pracach mających na celu wprowadzenie w życie zmian do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich („ZEA”) w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., Dz. U. z dnia 14 lipca 1994 r., nr 81, poz. 373, „Umowa”).

W dniu 11 grudnia 2013 r. podpisano protokół zmieniający wskazaną umowę, który zawiera szereg istotnych, z punktu widzenia polskich podatników, uregulowań. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych z nich.

1. Wprowadzenie klauzuli „nieruchomościowej.”
Istotną dla inwestorów zmianą jest dodanie w artykule 13 Umowy paragrafu 4, zgodnie z którym: „zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.”

2. Zmiana miejsca opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów.
Umowa w jej aktualnym brzmieniu umożliwia polskim rezydentom podatkowym uzyskiwanie, pod pewnymi warunkami, wynagrodzeń dyrektorów, które są w całości zwolnione w Polsce z opodatkowania (zwolnienie z progresją), bez względu na to, że w ZEA nie podlegały one jakiemukolwiek opodatkowaniu.
Protokół eliminuje tę korzyść podatkową i podobnie jak w przypadku Cypru wprowadza klauzulę, zgodnie z którą: „wynagrodzenia dyrektorów oraz inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.”

3. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania.
Protokół zmieni metodę unikania podwójnego opodatkowania z metody zwolnienia z progresją na metodę kredytu podatkowego (zwykłego), co oznacza, że jeśli rezydent Polski osiągnie dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany w ZEA, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w ZEA, jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe osiągnięte w ZEA.

4. Wprowadzenie klauzuli „limitation on benefits.”
Warto też zwrócić uwagę na wprowadzenie do Umowy klauzuli ograniczenia korzyści umownych, zgodnie z którą korzyści przewidziane Umową nie przysługują w przypadkach, gdy można uznać, iż głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji było uzyskanie takich korzyści, których osiągnięcie nie byłoby możliwe w inny sposób. Zgodnie z klauzulą znajduje ona też zastosowanie w przypadku podmiotów, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej.”

5. Status legislacyjny Protokołu.
Protokół jest teraz przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Niebawem zostanie skierowany do Parlamentu w celu jego ratyfikacji.

6. Rozwiązania na przyszłość.
Pragniemy poinformować, że dysponujemy rozwiązaniami, które pod pewnymi warunkami umożliwiają korzystanie z przywilejów podatkowych wynikających z aktualnej wersji Umowy również po tym, jak Protokół zacznie obowiązywać.

Kontakt

Napisz do nas

ITCI Sp. z o.o.

Nasze biuro mieści się przy ul. Filtrowej 65 w zabytkowym budynku będącym fragmentem kolonii Staszica. Kamienica z 1922 roku wybudowana została wg. projektu znanego architekta okresu dwudziestolecia międzywojennego Romana Felińskiego. W ostatniej dekadzie została poddana generalnemu remontowi. Obecnie dzięki naszym staraniom, po konsultacjach z konserwatorem zabytków przeprowadzono remont ogrodzenia i najbliższego otoczenia kamienicy. Zmianom ulega również zaprojektowany w duchu modernizmu sąsiadujący z kamienicą zabytkowy skwer Zieleńca Wielkopolskiego.

Adres: ul. Filtrowa 65 lok 45
02-055 Warszawa

Tel. +48 22 875 36 95

Faks +48 22 875 36 65

Mail sekretariat@itci.pl

ITCI Sp. z o.o.